Senat za poszerzeniem wsparcia dla personelu medycznego podejmującego walkę z epidemią

Senat opowiedział się w środę wieczorem za poszerzeniem wsparcia dla personelu medycznego walczącego z epidemią COVID-19.

Rozwiązania zawarte w ustawie o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej polegają m.in. na przyznaniu im dodatkowego wynagrodzenia, urlopu wytchnieniowego, zapewnienia środków ochrony osobistej i badań diagnostycznych.

Za przyjęciem wniesionego przez senacką komisję budżetu projektem ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 43. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa skierowana zostanie teraz do prac w Sejmie.

“Temat dotyczy przede wszystkim pracowników medycznych. To ważna grupa pracowników, zwłaszcza w stanie epidemii. Gdy mówimy o tarczach i o przedsiębiorcach, to aż niemożliwe jest, by nie zastanowić się, czy takiego wsparcia nie potrzebuje obszar zdrowia” – mówiła senator Beata Małecka-Libera (KO) przestawiając założenia projektu. Powiedziała też, że resort zdrowia nie wykazał żadnego zainteresowania tym projektem.

“Panie ministrze zdrowia, to są pana pracownicy. Oni dzień i noc pracują. Są na pierwszej linii. Czasami bez sprzętu ochrony osobistej” – mówiła.

Natomiast senator Kazimierz Kleina (KO) przedstawiając sprawozdanie komisji z prac nad projektem zaznaczył, że przepisy w nim zawarte spełniają oczekiwania środowiska medycznego. Były one sygnalizowane w trakcie prac nad dotychczas przyjętymi regulacjami. Jak napisano w uzasadnieniu projektu chodzi o dwie ustawy – ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zabieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Senacki projekt zakłada m.in. wsparcie finansowe dla personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentami podejrzanymi o zakażenie COVID-19 lub chorymi.

“Skupiamy się na istotnych sprawach. Chcemy wsparcia dla pracowników medycznych, bezpieczeństwa pracy i wsparcia finansowego (…)To ludzie pracujący 24 godziny na dobę. Pracują w ciężkich warunkach. To praca w stresie. Dlatego te wszystkie dodatki – być może ich wielkość jest do dyskusji – są im należne”” – stwierdziła Małecka-Libera. Wyjaśniła, że chodzi m.in. o dodatki do wynagrodzenia.

Dodatek do pensji, bez względu na formę zatrudnienia, w wysokości 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego otrzymywałyby osoby, które wykonują zawód medyczny w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych. Osoby takie muszą mieć bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zarażonym tym wirusem. Natomiast za pracę w nadgodzinach przysługiwać ma dodatek specjalny do wynagrodzenia wynoszący połowę wynagrodzenia zasadniczego. Finansowanie ma pochodzić z budżetu centralnego.

Jednocześnie wprowadzono obowiązek poddawania raz w tygodniu badaniom pod kątem wykrycia wirusa SARS-CoV-2 personelu medycznego, ale też osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Badanie realizowane byłyby w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 60 dni od odwołania tego stanu.

Równocześnie wprowadzono obowiązek zapewnienie pracownikom tych placówek odpowiednich środków ochrony osobistej. Koszty z tym związane pokryć ma również budżet państwa.

Regulacja zakłada również wykonywanie przez akredytowane laboratoria diagnostyczne badań na obecność koronawirusa. „Koszty tych badań będą ponosiły osoby występujące o ich przeprowadzenie” – wyjaśnił Kleina.

Ponadto personelowi medycznemu „z pierwszej linii frontu” przysługiwać ma urlop wytchnieniowy, czyli zwolnienie od wykonywanej pracy w wymiarze 7 dni do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy oraz w przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją przyznanie zasiłku chorobowego w wymiarze 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Regulacja zakłada również finansowanie z budżetu państwa – w części finansowanej przez podmiot leczniczy (pracodawcę) – składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Dodatkowo projekt umożliwia fizjoterapeutom wykonywanie zdalnie określonych usług, a aptekom sporządzanie i sprzedawanie produktów dezynfekujących.

Placówki otrzymały również możliwość tworzenia Zespołu Wsparcia Lekarzy i Pielęgniarek, który składać ma się z osób studiujących na kierunkach medycznych (przyszłych lekarzy, dentystów, położników czy pielęgniarzy).

Jednocześnie zgodnie z regulacją utworzony ma być państwowy fundusz celowy zasilany m.in. środkami pochodzącymi z programu UE Coronavirus Response Investment Initiative (20 mln zł). Środki miałyby być przeznaczone m.in. na zakup testów, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego, w tym wyposażenia stanowisk intensywnej terapii. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała

tor/ mhr/